محل تبلیغات شما

متحوّل کننده­ های تیپ  پنج شخصیتی 

اینیاگرام

1- من اکنون رها می کنم

تمام باورهای ترسناک بودن دنیای پیرامون خود را.

٢- من اکنون رها می­کنم

تمام احساس­های خود از ناتوان بودن و نا امید بودن را.

 ٣- من اکنون رها می­کنم

ترس خود از مورد قرار گرفتن و پایمال شدن از سوی دیگران را. 

۴- من اکنون رها می­کنم

خیالبافی­های تاریک و ویرانگر خود را.

۵- در

ایناگرام من اکنون رها می­کنم

منزوی کردن خودم را با طرد کردن دیگران.

 ۶- من اکنون رها می­کنم

این باور را که هیچ کس قابل اعتماد نیست.

۷- من اکنون رها می­کنم

تمایل به دشمن فرض کردن دیگران را و تمایل به برهم زدن آرامش دیگران را .

۸- من اکنون رها می­کنم

عیب­جویی کردن و محقر دیدن کارهای معمولی دیگران را.

9- من اکنون رها می­کنم

 این ترس را که دیگران مرا مورد استثمار قرار خواهند داد.

10- من اکنون رها می­کنم

این احساس را که من با زندگی غیر متجانس هستم. 

۱۱- من اکنون رها می­کنم

مرموز بودن و پنهان شدن از دیگران را. 

۱۲- در

اناگرام  من اکنون رها می­کنم

به تعویق انداختن نیازهای عاطفی خودم را. 

۱۳- من اکنون رها می­کنم

نادیده گرفتن سلامتی جسمی و ظاهری خودم را.

۱۴- من اکنون رها می­کنم

آشفتگی و بی قراری ذهن خودم را.

۱۵. من اکنون رها می­کنم

این احساس را که من همیشه نیاز دارم قبل از اینکه هر کاری را انجام بدهم خیلی بایدبدانم.

۱۶- من اکنون رها میکنم

دوری کردن از زندگی را با فرار کردن به مشغولیات ذهنی خودم.

۱۷- در

انیاگرام من اکنون تصدیق می­کنم

که من در امن و امان هستم و مشغول واقعیات زندگی خودم می­باشم


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی