محل تبلیغات شما

در غرق شده‌اند عمده مشکلات رفتاری آنها عبارتند از:

ارزیابی دیگران جهت مشاهده اینکه آیا آنها نزد او خواهد ماند یا نه

پذیرش تعهد و مسئولیت زیاد باعث احساس فشار انیاگرام در آنها شده و آنها را وادار می‌کند که حداکثر استفاده را ببرند.

یا آنقدر خود دار هستند که احساس خود را بروز نمی دهند و یا برعکس موجی از اضطراب را بیرون می ریزند

این احساس وابستگی و نیاز از یک طرف ها اناگرام احساس جسارت و تمرد از طرف دیگر در نوسان هستند

به راحتی دچار سوءظن ش می‌شوند به طور ناخودآگاه به حسن نیت دیگران نسبت به خود شک می کنند

به خاطر اضطراب های مربوط به تیپ ۶ بودن دگران را سرزنش کرده و انگیزه های منفی خود را به دیگران  فرافکنی می‌کنند.

امیال نفسانی:اضطراب (ترسی سنتی)

احساس غالب تیپ ۶ اغلب به عنوان ترس توصیف می‌شود اما ترسی که پاسخ ارگانیک بدنی به خطر واقعی در محیط ایناگرام ما است از طرف دیگر اضطراب پیش بینی خطر یا مشکل است این یک حس وحشت است و توانایی خلق پیوسته سناریوهای اسفناک در خیال پردازی های ما است .بنابراین افراد تیپ ۶ از روی عادت به دنبال 

اینیاگرام فجایع بالقوه می گردند که منجر به تشویش و تهییج دایمی ذهنشان می شود.


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی